image00007.jpeg
image00005.jpeg
image00008.jpeg
image00011.jpeg
image00013.jpeg

(English below)

 

"Forandringen, det ukontrollerede, det øjebliks baserede, er alt sammen forhold som gør sig gældende i oplevelsen af livet og verden. Min værksproduktion drejer sig om disse forhold, både i relation til store filosofiske forståelser og i helt konkrete situationer. Enten gennem det epistemologiske fokus eller de konkrete forandringer som natur og miljø tilvejebringer. Jeg ønsker at skabe værker der relatere sig til vores forståelse af os selv og verden som den fremstår for os - som levende mennesker der hele tiden danner sig selv, og er i en vedvarende forandring. Det ukontrollerede er et greb jeg bruger bevist, til at frembringe værker, hvor materialets egen karakter tilvejebringer det visuelle udtryk. Her er det ændringen af materialets fysiske egenskaber der fremkalder det levende og nærværende i værkerne. Ved at arbejde med materialer der er rene, såsom hareskindslim, rå lærred, grundstoffer, som ændres direkte på lærredet, eller i arbejdet med forandringsprocesser i naturen, så som regnvejr, så adressere mine værker disse større filosofiske koncepter. Med mine værker søger jeg at skabe et objekt, en konkretisering af forandring, frem for en mediering af en fortælling, en gengivelse. Dette nærvær og denne ægthed er vigtigt for værkerts relation til subjektet, beskueren, idet at værkerne bevidner en forandring, og måske selv stadig gennemgår en forandring. Ægtheden kommer til udtrykt i, at den afbillede proces foregår direkte på lærredet, og ikke er gengivet som en medieret forståelse af virkeligheden. Jeg arbejder ofte i serier, inden for hvilke værkerne ofte minder eller relateres sig til hinanden. Ens for serierne er at processen er den samme, og materialerne er bestemte, men værkerne er unikke. Værket er i sig selv forandring." / Aske Sigurd Kraul

"The changing state, the uncontrollable and the momentary are all conditions that are central to the experience of life and of the world. My work revolves around these conditions, both in relation to great philosophical understandings and in concrete situations. Either through the epistemological focus or the concrete changes nature and climate provide. I wish to create works that relate to our understanding of ourselves and the world as it presents itself for us – as living people always shaping ourselves, and in constant change. The uncontrollable is a tool I use consciously to create works where it is the material’s physical properties that call forth the living and immediate in the works. By working with pure materials such as hare skin glue, raw canvas and elements that change directly on the canvas, or in work with processes of change in nature such as rain, I address these great philosophical concepts. With my work, I seek to create an object – a concretization of change rather than a mediation of a story, a reproduction. This presence and authenticity is important for the relation between work and viewer – object and subject – in that the works testify a change, and maybe it is even still in the process of changing itself. The authenticity is expressed through the process of art making that happens directly on the canvas. It is thus not reproduced as a mediated understanding of reality - it is reality. I often work in series in which the works look alike or are related to one another. Constant themes for the series are that the work process is the same and that I use specific materials but the pieces themselves are unique. The work is change." / Aske Sigurd Kraul

aske%20sigurd%20kraul_edited.jpg